Home > Veel gestelde vragen > Hoe toont de school aan dat zij al het nodige heeft geboden en dat het kind een cluster 2 indicatie nodig heeft?
Hoe toont de school aan dat zij al het nodige heeft geboden en dat het kind een cluster 2 indicatie nodig heeft?

Bij een nieuwe indicatie moet in beeld gebracht worden welke individuele onderwijskundige zorg de school voor regulier onderwijs gedurende minstens een half jaar aan de leerling heeft gegeven.

  • Wat lukte er wel en wat niet?
  • Welke specifieke pedagogisch-didactische expertise heeft deze leerling nodig die die het regulier onderwijs niet kan bieden?
  • Waarom denkt men bij uitstek aan cluster 2 en niet aan een andere vorm van speciaal onderwijs (SBO/ LWOO/ PraktijkOnderwijs, cluster 3 of cluster 4)?

In het indicatiedossier is een geëvalueerd individueel handelingsplan/ hulpverleningsplan van in ieder geval het laatste 6 maanden noodzakelijk. Als er geen handelingsplan in het dossier kan worden gevoegd omdat dit in de behandelperiode niet werd opgesteld, moet in de onderwijskundige rapportage/ het behandelverslag in ieder geval beschreven zijn welke hulp geboden is, door welke functionaris, in welke frequentie en met welk effect. De geboden zorg moet aansluiten bij de door de school geconstateerde problemen: een beperkte communicatieve redzaamheid en/of een ernstige leerachterstand.

De gegevens zijn onvoldoende (en door de CvI niet beoordeelbaar) wanneer de hulpvormen slechts in steekwoorden worden opgenoemd, wanneer de beschrijvingen te globaal zijn en wanneer de hulp zich slechts richtte op te algemene aspecten (bijv. werkhouding).print dit document