Home > Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

 


01Wat zit er in de Rugzak?
Een bedrag voor extra personele inzet op de reguliere school, een vrij besteedbaar bedrag, een bedrag voor ambulante begeleiding. Meer...

02Is de Rugzak hetzelfde als Ambulante Begeleiding?
Ja. In de rugzak zit een bedrag voor Ambulante Begeleiding. In het basisonderwijs zit er bovendien een bedrag in voor extra personele inzet en leermiddelen. Zie vraag 1. Meer...

03Hoelang is een indicatie cluster 2 geldig?
Voor slechthorende leerlingen, voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden of leerlingen met een autismespectrumstoornis is de indicatie minstens 3 jaar geldig. Meer...

04Als ik tussentijds wil overstappen van AB naar een cluster 2 school, moet ik dan een nieuwe indicatie aanvragen?
Nee. Een indicatie is geldig voor zowel een cluster 2 school als voor Ambulante Begeleiding. Het is de keus van de ouders wat zij doen met de beschikking. Zolang de beschikking geldig is, kan worden overgestapt. Meer...

05Waarom moeten sommige leerlingen in groep 8 een nieuwe indicatie krijgen bij de overgang naar VO?
Binnen cluster 2 is er voor dove en slechthorende kinderen het speciaal onderwijs (leerlingen in de basisschoolleeftijd) en het voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen boven 12 jaar). Op het moment dat een dove of slechthorende leerling van het speciaal onderwijs overstapt naar het voortgezet speciaal onderwijs is een nieuwe indicatie niet nodig als de beschikking nog geldig is. Meer...

06Waarom krijg ik na het REC met Auris of Het Rotsoord te maken?
Het REC Midden Zuid West beslaat de regio Zeeland, een deel van Noord-Brabant, een deel van Zuid-Holland en de provincie Utrecht. In de regio zijn twee organisaties die onderwijs bieden aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden. Meer...

07Waaraan moeten onderzoeksverslagen en gegevens voldoen?
Waar een onderzoek aan moet voldoen hangt af van veel verschillende factoren, zoals de leeftijd van het kind, de geconstateerde problemen e.d. Voor meer informatie hierover zie www.recmzw.nl, onder criteria of neem contact op met het aanmeldpunt. Meer...

08Hoe lang duurt de procedure?
Als bij aanmelding het dossier niet compleet is, of als de inhoud van het dossier niet aan de gestelde eisen voldoet, duurt de procedure langer dan wanneer dit meteen compleet en in orde is. Meer...

09Hoe gaat switchen tussen clusters (bijvoorbeeld van cluster 2 naar 4)?
Het omzetten van een cluster 2 indicatie in een cluster 3 of 4 indicatie is niet mogelijk. Voor de clusters gelden verschillende criteria. Bij de overstap naar een ander cluster zal een nieuwe aanvraag moeten worden gedaan. Meer...

10Hoe toont de school aan dat zij al het nodige heeft geboden en dat het kind een cluster 2 indicatie nodig heeft?
Bij een nieuwe indicatie moet in beeld gebracht worden welke individuele onderwijskundige zorg de school voor regulier onderwijs gedurende minstens een half jaar aan de leerling heeft gegeven. Meer...

11Waarom moet de school het samenwerkingsverband inschakelen?
Een leerling uit het regulier onderwijs (PO en VO) kan bij een cluster worden aangemeld voor leerlinggebonden financiering of plaatsing in het (V)SO als het regulier onderwijs niet in staat is de benodigde zorg te bieden. Meer...

12Wat gaat er veranderen met de nieuwe wet Passend Onderwijs?
Over de veranderingen in toelating als gevolg van de wet Passen Onderwijs verwijzen wij naar www.passendonderwijs.nl. Meer...


print dit document